: ﺣﺎﻟﺔ ..


Eng.Jordan
06-21-2014, 10:24 AM
/ ﺻ : ﻟﻠ ﺣﻣ ﻣﺎﺟ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻠ ﯾﺎ ﺿﯾ ﷲ ﺷﺗﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﺑ ﻟﺣﻠﯾ ﯾﺳ ﻓﻼ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻣﺎﻟ ﻓﯾﻠﯾ ﺳﻠﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﺑ ﻟﻛﯾ ﻗﺎﺳ ﻋﺑ ﻟﻣﮭ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺟﻣﻌﮫ ﺧﻠ ﻣﻔﺿﻲ.
ﻟﻌﻣﯾ ﯾﻣ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻣﺣﻣ ﻣﺳﻰ ﻓﺣﺎ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﻣ ﺣﻣ ﺧﻠﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻧﺎﯾ ﺣﻣ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻏﺎ ﻋﺑ ﷲ ﻣﺻﻔﻰ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﺑ ﻟﺳﻼ ﻣﺣﻣ ﻋﻠﻲ ﻣﻔﻠﺢ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻧﯾﺎ ﺣﻣ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺧﺎﻟ ﻗﺎﺳ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻣﺣﻣ ﻣﻧﺻ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺳﻣﯾ ﺣﻣ ﻋﺑ ﻟﺣﻣ
ﻟﻌﻘﯾ ﻟﯾ ﯾﻧ ﺟﻣﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﺻﺎ ﻓﺎﯾ ﺧﻠﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺣﺳﯾ ﻣﺣﻣ ﻣﺻﻔﻰ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺧﻠﯾ ﺑﺎﺟ ﺣﻣ.
ﻟﻌﻣﯾ ﯾﻣﺎ ﻣﺣﻣ ﻋﺑ ﻟﻣﮭ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻧﻓﮫ ﻋ ﺑǪﯾ .
ﻟﻌﻣﯾ ﯾ ﻣﺣﻣ ﺟﮭﺎ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﺎﻛ ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺟ ﺳﻣﯾ ﻗﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻣﺣﻣ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻣﻧ ﻋ ﺣﺎﻣ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺳﮭ ﻛ ﺻﻠﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻣﺣﻣ ﺑǪﯾ ﻣﻠ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﻧﺎ ﺣﺳﯾ ﺟﻣﯾ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺻﺑﺎ ﺣﻣ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺧﺎﻟ ﻋﺑ ﻟﺣﯾ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻣﯾ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺟ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﻣ ﻋ ﻓﻠﯾﺢ.
ﻟﻌﻣﯾ ﻋﺑ ﻟﻧﺎﺻ ﻣﺣﻣ ﺳﻌﯾϒ ﯾﺳ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺣﻣ ﺳﻼﻣﮫ ﺧﻣﯾ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﺑ ﷲ ﻣﺣﻣ ﻣﻔﻠﺢ .
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﺣﻣ ﯾﺎ ﺟﻣﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺣﻣ ﺣﺳ ﺳﻌ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻓ ﻋﺑ ﷲ ﻋﺑ ﻟﺣﯾ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﺣﻣ ﻣﻔﻠﺢ ﻋﯾ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺑﺳﺎ ﻣﺣﻣ ﻋﻠﻲ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﺻﺎ ﺟﻼ ﻋﻠﻲ.
ﻟﻣﻘ ﺿﺣﻰ ﻣﺣﻣ ﺳﻠﯾ.
ﻟﺋ ﺻﺑ ﻣﺣﻣ ﺧﯾ.
ﻟﺋ ﺑﻼ ﺿ ﻣﻔﺿﻲ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑ ﷲ ﺧﺎﻟ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﯾ ﻣﺣﻣ ﻋﯾ .
ﻟﻌﻘﯾ ﺿ ﺗﻓﯾ ﺧﻠ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﺣﻣ ﻋﺑﻟﻛﯾ ﻋﻘﻠﺔ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺋ ﻋ ﻓﯾﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻛﻲ ﻋﺑ ﻟﻠﯾ ﺧﻠ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺑ ﷲ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻣﺻﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﺎ ﯾﺳ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺣﻣ ﺳﻣﺎﻋﯾ ﺧﻠ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺷﯾ ﺣﻣ ﺷﯾ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﻠﻲ ﻣﺧﻠ ﺳﺎﻟ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺑﺳﺎ ﻓﺎﯾ ﻋﯾﺳﻰ .
ﻟﻌﻘﯾ ﺣﻣ ﺳﻌﯾ ﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﺎ ﻧﺎﯾ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾﻣ ﻣﺣﻣ ﻋﻘﻠﺔ
ﻟﻌﻘﯾ ﺑﻼ ﻣﺣﻣ ﻧﮭﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﺟﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻧﺎ ﻣﺳﻰ ﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾﺳ ﻣﺣﻔ ﻋﺎﷲ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺣﻣ ﺣﺳﯾ ﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺋ ﺟﻣﺎ ﻓﺿ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺧﺎﻟ ﺳﻌﯾ ﻋﻠﻲ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾﻣ ﻋﺑﻟﺳﻼ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺟﺎ ﻣﷲ ﻋ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺧﻣﯾ ﻣﺣﻣ ﻋﯾ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺟﻼ ﯾﺣﯾﻰ ﯾﺳ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺣﺎﺗ ﻣﺣﻣ ﻋﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺋ ﺣﻣ ﺣﺳ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺑǪﯾ ﺟﻣﯾ ﻋ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﺣﻣ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻋﺑ ﻟﻘﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﻣﺎ ﺣﺳ ﺳﻠﯾﻣﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺧﺎﻟ ﻗﺎﺳ ﻣﺣﻣ .
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﻣ ﻣﺣﻣ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﺣﻣ ﻋﺑ ﻟﻛﯾ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺑﺎﺳ ﺷ ﺳﻼﻣﮫ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾﺎﺳ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻓﯾﻘﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﺣﻣ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﺑ ﷲ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻟ ﻋﺑ ﻟﺣﯾ ﻋﺑ ﻟﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺻﻔ ﻓﺎﯾ ﺣﺎﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾﺎﺳ ﻣﺣﻣ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺑﻼ ﻣﺣﻣ ﯾﺳ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺑǪﯾ ﺳﻌﯾ ﺳﻠﯾﻣﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﻧﯾ ﻣﺣﻣ ﻓﻼ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﺎﻣ ﺧﻠ ﺣﺳﯾ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﺄﻣ ﺣﻣ ﻋﺑ ﻟﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﻣ ﺣﺳ ﻣﺻﻔﻰ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺎ ﻋﺑ ﻟﻔﺗﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣ ﻋﯾﺳﻰ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻓﮭ ﻣﺣﻣ ﻋﻘﻠﺔ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾ ﺻﺎﻟﺢ ﯾ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾﺎ ﻣﺣﻣ ﺧﻠ.
ﻟﻌﻘﯾ ﺳﯾ ﮫ ﻣﻧﺻ ﻣﺣﻣ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾﺎ ﺣﻣﯾ ﺑ
ﻟﻌﻘﯾ ﺳﻣﯾ ﻋ ﯾﺳ.
ﻟﻌﻘﯾ ﻣﮭﻧ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻋﺑ ﷲ.
ﻟﻌﻘﯾ ﯾﺳ ﻋﻠﻲ ﻣﺻﻔﻰ.